સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારીના ભાગરૂપે તાજેતરમાં સરકાર દ્વારા અમલ કરવામાં આવેલ યોજનાઓ વિશે માહિતી આપતુ ઉપયોગી યોજના મેગેઝીન .

યોજના મેગેઝીન -હીન્દીમાં  ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો.