યૂપીએસસી સિવિલ સર્વિસીસની પરીક્ષાની તૈયારીના ભાગરૂપે સ્પીપા, અમદાવાદ દ્વારા પ્રશિક્ષણ વર્ગ ચલાવવામાં આવે છે. તેના પ્રવેશ અંગેની પ્રકિયા શરૂ થયેલ છે. વધુ માહિતી માટે click here