વ્યાકરણ વિહાર – ગુજરાતી વ્યાકરણની ત્રિવેદી પબ્લીકેશનની સૌથી બેસ્ટ સેલર પુસ્તકની ડેમો કોપી જોવા માટે  Click Here

વ્યાકરણ વિહાર – ગુજરાતી વ્યાકરણની ત્રિવેદી પબ્લીકેશનની સૌથી બેસ્ટ સેલર પુસ્તક ઓનલાઈન ખરીદવા માટે  Click Here

Shabdkosh by Bhasha Niyamak Kacheri

Hello friends,

We are trying to provide you better material which is important for your exam. But we are unable to reach every useful material. We know that you are aware of these types of several materials like PDF, Images and Videos those are important and helpful in your study. We request you to send us this type of material. We will make it available to our site with your name.

Please send us it to our mail – gujaratividyarthi@gmail.com

We appreciate your feedback and attempt to help us in advance. The material sending to us by you will be helpful to lots of student to build up their career. We are also trying to convince the faculty of different subjects to join our community and to express their knowledge to our portal. We are also inviting a successful candidate to our platform to guide you via video or article format. If you know anyone who is able to guide the students, please give us the contact detail of them. We will contact such a person and make him to available with a perfect guide and strategy for you to our platform.  Hope that you are able to understand the situation that we are not able to reach every person or faculty. So we expect your support for this type of work.

Best Luck for career.

Team Gujarati Vidyarthi