આપની પરીક્ષા માટે ઉપયોગી GCSR ના પુસ્તકો આપને મળી શકશે ડિસ્કાઉન્ટ ભાવથી અને કોઈ પણ કુરિયર ચાર્જ વિના. આજે જ ઓર્ડર કરો GV Books Website પરથી.

CLICK HERE to Visit the Website gvbooks.in

Semi Direct Exam Dyso to So papers

Public Administration

Prevention of Corruption Act 1988

Office Procedure 2009

Gujarat Financial Rules 1971

GCSR Conduct Rules 1971 – Gujarati

GPSC Consultation 1960

GPSC Consultation – 2

GCSR Discipline and Appeal – 1971 – Gujarati

DySO to SO Exam Papers – Old

DySO to SO Exam Papers – 2016

DySO to SO Exam Papers – 2018

DySO to SO Exam Material

Vahivati Malkhu

Rules of Business

Instructions under Rules of Business

Delegation of Powers 1998

GCSR – Travelling Allowance

GCSR – Salary

GCSR – Pension

GCSR – Pagar Adharit Bhattha

GCSR – Nokarini Samany Sharato

GCSR – Leave

GCSR – Joining Time

GCSR – Government Resident Allotment

Hello friends,

We are trying to provide you better material which is important for your exam. But we are unable to reach every useful material. We know that you are aware of these types of several materials like PDF, Images and Videos those are important and helpful in your study. We request you to send us this type of material. We will make it available to our site with your name.

Please send us it to our mail – gujaratividyarthi@gmail.com

We appreciate your feedback and attempt to help us in advance. The material sending to us by you will be helpful to lots of student to build up their career. We are also trying to convince the faculty of different subjects to join our community and to express their knowledge to our portal. We are also inviting a successful candidate to our platform to guide you via video or article format. If you know anyone who is able to guide the students, please give us the contact detail of them. We will contact such a person and make him to available with a perfect guide and strategy for you to our platform.  Hope that you are able to understand the situation that we are not able to reach every person or faculty. So we expect your support for this type of work.

Best Luck for career.

Team Gujarati Vidyarthi