પંચમહાલ ડિસ્ટ્રીક્ટ કો-ઓપરેટીવ બેંક લિ. ની ભરતી 

અરજીની તારીખ : ૨૫/૦૬/૨૦૨૦ થી તા.૧૪/૦૭/૨૦૨૦ 

પોસ્ટના નામ : જનરલ મેનેજર, ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર, જુનિયર ઓફિસર, ક્લાર્ક 

આ જાહેરાતમાં  શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ, ઉંમર અંગે વધુ માહિતી મેળવવા માટે જાહેરાત ડાઉનલોડ કરો. click here