ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા અત્યારે કોરોના મહામારીના લીધે સ્થગિત થયેલ પરીક્ષાઓ બાબતે અગત્યની જાહેરાત કરવામાં આવેલ છે.

અગત્યની જાહેરાત  માટે click here